Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Rodzaje hydrantów wewnętrznych

Rodzaje hydrantów wewnętrznych w budynku

Hydrant wewnętrzny należy do czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku, których głównym celem jest bezpośrednie gaszenie pożaru. Warto jednak przypomnieć, że może być używany jedynie do gaszenia pożarów z grupy A, czyli tych palnych materiałów, które mogą być gaszone przy użyciu wody, takich jak drewno, papier czy węgiel. W przypadku innych materiałów palnych konieczne jest zastosowanie odpowiedniego środka gaśniczego.

Ochrona przeciwpożarowa budynków

W celu zapewniania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, stosuje się w budynkach hydranty wewnętrzne, które występują w trzech podstawowych rodzajach: 25, 33 i 52.

Hydranty oznaczone numerami 25, 33 i 52 różnią się przede wszystkim średnicą wewnętrzną węża gaśniczego, co ma istotne znaczenie dla skuteczności gaszenia pożarów. Hydranty DN25 są przeznaczone do mniejszych budynków lub stref pożarowych o mniejszym ryzyku, podczas gdy hydranty DN52 są bardziej odpowiednie dla budynków produkcyjnych oraz magazynowych, gdzie potrzebna jest większa ilość wody do gaszenia pożarów. Odpowiedni wybór rodzaju hydrantu oraz jego umiejscowienie w budynku są kluczowe dla zapewnienia skutecznego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Rodzaje hydrantów wewnętrznych w budynku

Hydranty wewnętrzne dzielimy na 3 rodzaje ze względu na średnicę węża:

  • DN 25 - hydrant z wężem o średnicy 25 mm, montowany w budynkach z kategorią pożarową zagrożenia ludzi (ZL)
  • DN 33 - hydrant z wężem o średnicy 33 mm, montowany w garażach wielostanowiskowych
  • DN 52 - hydrant z wężem o średnicy 52 mm, montowany w obiektach przemysłowo-magazynowych (PM)

Hydrant DN 25

Hydranty DN 25 stosuje się w budynkach użyteczności publicznej (sklepy, szkoły), w budynkach zamieszkania zbiorowego (hotele, internaty)

Hydranty DN 25umieszczamy w:

  • Budynkach wysokich i wysokościowych: W budynkach przekraczających 25 metrów wysokości lub posiadających więcej niż 9 kondygnacji (w budynkach mieszkalnych) hydranty wewnętrzne DN25 należy umieszczać na każdej kondygnacji, z wyjątkiem kondygnacji wyłącznie mieszkalnych.
  • Budynkach niskich: W budynkach o wysokości do 12 metrów lub posiadających maksymalnie 4 kondygnacje mieszkalne, stosowanie hydrantów wewnętrznych DN25 jest wymagane po przekroczeniu powierzchni 200m2.
  • Budynkach średniowysokich: W budynkach o wysokości do 25 metrów lub posiadających do 9 kondygnacji w przypadku budynków mieszkalnych, hydranty DN25 należy umieszczać na każdej kondygnacji, gdy powierzchnia kondygnacji przekracza 200 m2. Jeśli tylko parter stanowi część użytkową, a pozostałe piętra są mieszkalne, montaż hydrantów DN25 powinien nastąpić po przekroczeniu powierzchni 1000 m2.
  • Strefach ZL I, ZL II oraz ZL V: W tych strefach konieczny jest montaż hydrantów wewnętrznych DN25 po przekroczeniu powierzchni 200m2 każdej kondygnacji, bez wyjątków.

Zgodnie z powyższymi wytycznymi, właściwe umieszczenie i stosowanie hydrantów wewnętrznych DN25 zapewniają skuteczną ochronę przed pożarami oraz zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników budynku.

Hydrant DN 33

Z hydrantami wewnętrznymi DN 33 sprawa jest znacznie prostsza, należy je stosować tylko w garażach jednokondygnacyjnych zamkniętych, które mają więcej niż 10 stanowisk postojowych lub wielokondygnacyjnych.

Hydrant DN 52

Hydranty wewnętrzne DN 52 z wężem płasko-składanym należy stosować w budynkach produkcyjnym oraz magazynowych.

DN 52 muszą zostać zamontowane:

  • W strefach, które mają powierzchnie większą niż 200m2 i obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2.  W strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nie przekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2.
  • Przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.
  • W strefach pożarowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, i przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dopuszcza się stosowanie hydrantów 33, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach i tych pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1 000 MJ/m2.

Wymagania, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą wolno stojących garaży na terenach zamkniętych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych

Umieszczenie i właściwe zabezpieczenie mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa budynku i jego mieszkańców. Oto kluczowe wytyczne dotyczące ich umiejscowienia i instalacji.

Hydranty powinny być umieszczone przy drogach komunikacji ogólnej, zwłaszcza przy wejściach do budynku, w przejściach, na korytarzach, przy wejściach na poddasza oraz przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, szczególnie tych zagrożonych wybuchem.

Hydranty wewnętrzne powinny być zainstalowane na każdej kondygnacji budynku, aby zapewnić pełne pokrycie przestrzeni.

Zasięg hydrantów powinien obejmować całą powierzchnię budynku, uwzględniając długość węża oraz zasięg efektywnego rzutu wody (3 lub 10 metrów).

Zawory odcinające hydrantów powinny być umieszczone na wysokości 1,35+/-0,1m od podłogi, z nasadą tłoczną skierowaną do dołu. Powinny być zamontowane w sposób umożliwiający łatwe podłączenie węża oraz otwieranie i zamykanie zaworu.

Przed każdym hydrantem powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń niezbędna do swobodnego rozwinięcia węża w przypadku pożaru.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

Stosowanie hydrantu wewnętrznego, będącego jednym ze stałych urządzeń gaśniczych, reguluje § 19 i 20 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przy czym § 19 określa obiekty podlegające stosowaniu hydrantów, § 20 ich konkretne umiejscowienie w budynku.

Wydajność hydrantów

Skuteczność hydrantów wewnętrznych jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowego działania systemu przeciwpożarowego. Wydajność tych urządzeń zależy głównie od ich typu, a konkretnie od średnicy wewnętrznej, która określa minimalną wydajność przy wymaganym ciśnieniu 0,2 MPa.

Oto jak przedstawia się wydajność poszczególnych rodzajów hydrantów wewnętrznych:

Zapewnienie odpowiedniej wydajności hydrantów wewnętrznych jest kluczowe dla skutecznego gaszenia pożarów i minimalizacji szkód w przypadku zagrożenia pożarem. Dlatego ważne jest, aby w każdym budynku stosować odpowiedni rodzaj hydrantu, który spełni wymagania dotyczące wydajności i ciśnienia, zapewniając skuteczną ochronę przed pożarem.

Podsumowanie rodzajów hydrantów wewnętrznych oraz rozmieszczenia w obiektach budowlanych i terenów przyległych

Warto pamiętać, że odpowiedni wybór rodzaju i zastosowania hydrantu wewnętrznego zależy od specyfiki pomieszczenia, w którym będzie on montowany. Każda szafka hydratowa powinna być odpowiednio oznakowana. Płasko składany wąż hydrantowy może mieć długość 15 lub 20 m w hydrantach DN52 i 20 lub 30m w hydrantach DN25 i DN33. Należy pamiętać o regularnych przeglądach i konserwacjach hydrantów.

Komentarze

Leave a Reply